Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ทำการปกครองอำเภอจุน ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาไฟประติมากรรมนกยูง ความสูงพร้อมเสาไฟไม่ต่ำกว่า 6 เมตร จำนวน 81 ต้น

ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างเสาไฟประติมาก

การประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้

การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่จังหวัดพะเยา ได้มีกำหนดการออกตรวจติดตาม

ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวยาเสพติดประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นา

Sign in to your account
?
?

ตามที่จังหวัดพะเยา ได้มีกำหนดการออกตรวจติดตามการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีกำหนดการออกตรวจกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 21 พฤษภาคม 2563 ทั้ง 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา, อำเภอดอกคำใต้, อำเภอแม่ใจ, อำเภอจุน, อำเภอภูกามยาว, อำเภอภูซาง, อำเภอเชียงคำ, อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน เพื่อให้การเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตาม 10 โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

IMG 2242IMG 2443IMG 2510IMG 2538IMG 2487

เมนูหลัก