Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

Sign in to your account
?
?

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยมี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต นายทหารปฏิบัติการพิเศษ/ราชองครักษ์ในพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เมนูหลัก