Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

ประกาศ ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 14 กันยายน 2522 ถึง 22 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ลง

Sign in to your account
?
?

การปฏิบัติหน้าที่ราชการของปลัดจังหวัดพะเยา 

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

นายเทวา ปัญญาบุญ
ปลัดจังหวัดพะเยา
ปฏิบัติภาระกิจดังนี้

เวลา ๐๙.๓๐ น. เข้าร่วมรับฟังปัญหาความต้องการของประชาความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเวียง จำนวน ๙ ชุมชน
ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เวลา ๑๔.๐๐ น. ร่วมออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดพะเยา
ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

637882

637883

637885

S 74342404

S 74342405

S 74342406

S 74342407

เมนูหลัก