Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

ประกาศ ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 14 กันยายน 2522 ถึง 22 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ลง

Sign in to your account
?
?

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563


นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา ปฏิบัติภารกิจดังนี้

เวลา 09.00 น. ร่วมประชุม ติดตามผู้ผ่านการอบรมโครงการ (โคกหนองหนองนาแห่งน้ำใจ และความหวัง) ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดพะเยา

เวลา 10.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงม่วน และอำเภอปง

 

S 344115

 

S 344140

 

S 344153

 

S 344157

 

S 344168

 

 

เมนูหลัก