Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

ประกาศ ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 14 กันยายน 2522 ถึง 22 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ลง

Sign in to your account
?
?

วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
นายเทวา ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดเข้าร่วมประชุม ข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิค 19 ผ่านระบบทางไกลผ่าน VCS ณ ห้องประชุม ศูนย์บัญชาการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

 

S 71507976

 

S 71507979

 

 

S 71507978

เมนูหลัก