Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า)

449629

449630

449631

เมนูหลัก