Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร

เมนูหลัก