Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

ประกาศ ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 14 กันยายน 2522 ถึง 22 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ลง

Sign in to your account
?
?

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download เอกสาร

เมนูหลัก