Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

รายงานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Download PDF

เมนูหลัก