Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash
Sign in to your account
?
?

รายงานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563  เวลา 08.00  น.

ณ ห้องประชุมจอมทอง  ชั้น  4  ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

 

 

Download

เมนูหลัก