Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

ประกาศ ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองจังหวัดพะเยา ตั้งแต่ 14 กันยายน 2522 ถึง 22 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2562

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ลง

Sign in to your account
?
?

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ฯ 

ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

Download

เมนูหลัก