Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

เอกสาร/คำสั่ง

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2654 ประจำเดือนเมษายน 2564
Sign in to your account
?
?

 

😀 หนังสือ ที่ พย 0018.2/ว11386 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติการหมู่บ้านต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)Downloadเอกสาร

 

😀 หนังสือ ที่ พย 0018.2/ว11311 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่1-2(ตุลาคม 2563-เมษายน 2564)Downloadเอกสาร

 

 😀 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย 0018.2/ว11260 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)Downloadเอกสาร

 

😀หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย 0018.2/ว11259 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่องส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)Downloadเอกสาร

 

😏หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย 0018.2/ว11216 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่องส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)Downloadเอกสาร

 

😏หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พย 0018.2/ว11212 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เรื่องส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในห้วง 6 เดือนแรก(ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)Downloadเอกสาร

เมนูหลัก