Choose your language

 • search
  search
  close
 • share
  share
  share
 • pages
  close
 • person
  person
  flash

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา(ด้านอุปโภค บริโภค) ครั้งที่ 1/2563

วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายชนก มากพ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 20/2563

วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.
นายกมล เชี

การประชุมเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการขับเคลื่อนการเลือกเช่ารถทัศนศึกษา

วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นายกมล เชียง

การประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติ วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.
นายชนก มากพันธุ์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็น

Sign in to your account
?
?

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับหน่วยงานภายนอกและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เมนูหลัก